Pečnica z žovneško-celjskim grbom (rekontruirana)

Arheologija - Srednji vek

Pečnica z žovneško-celjskim grbom (rekontruirana), prva polovica 15. stoletja, glazirana žgana glina, Stari grad, PMC, inv.št.: SGC 77.

Pečnica je bila najdena med arheološkimi izkopavanji na celjskem Starem gradu in je bila del viteške peči v času poznega srednjega veka.

Pečnice z grbom grofov Celjskih so bile najdene tudi v Beogradu in na madžarskih gradovih. Upodobitve grofov Celjskih na teh pečnicah odslikujejo njihove politične interese in rodbinske zveze.