Sv. Štefan

Umetnostna zgodovina - Slike

Sv. Štefan, štajerski ali koroški mojster, 1510-1520, tempera na lesu, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S 844a.

 

Med redkimi ohranjenimi primerki srednjeveškega tabelnega slikarstva so tudi table krilnih oltarjev z upodobitvami posameznih svetnikov.

Krilni oltar je poznosrednjeveška oblika oltarnega nastavka z nepremičnim srednjim delom, obdanim s premičnimi tablami oziroma krili na levi in desni strani. Odprt krilni oltar predstavlja t. i. praznično poslikano lice, zaprt pa delavniško poslikano lice.

Table na razstavi v Stari grofiji izvirajo iz različnih oltarjev in cerkva. Predstavljajo sv. Petra, ki ga prepoznamo po ključu v roki, sv. Štefana, pri katerem pa zaradi poškodbe ni več viden njegov osebni atribut, zato je identifikacija vprašljiva, sv. Roka, ki s prstom kaže na vidno rano na naprej pomaknjeni desni nogi, in sv. Jerneja (Bartolomeja) z nožem kot osebnim atributom v roki. Vse table izvirajo iz prve četrtine 16. stoletja.